[1]
Gorzkowski , A. 2020. Damnosa tarditas. Ślady lektury Biblii w listach Francesca Petrarki. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria. 20, (grudz. 2020), 31–42. DOI:https://doi.org/10.24917/20811853.20.2.