„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” to rocznik naukowy wydawany przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

ISSN: 2081-1853

e-ISSN: 2300-5831

 

Historia
Tradycje pisma sięgają 1961 roku, kiedy to jako podseria „Rocznika Naukowo-Dydaktycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie” ukazał się pierwszy numer „Prac Historycznoliterackich”. Pod obecną nazwą czasopismo funkcjonuje od 2009 roku. W latach 1961–1976 Komitetem Redakcyjnym „Prac Historycznoliterackich” kierował profesor Wincenty Danek, wybitny historyk literatury i dydaktyk, wieloletni rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, kolejne tomy czasopisma redagowali znakomici badacze literatury, m.in. Jan Nowakowski, Stanisław Burkot, Jerzy Jarowiecki, Bolesław Faron, Józef Z. Białek, Halina Bursztyńska, Tadeusz Budrewicz.

 

 

Profil
Głównym obszarem tematycznym czasopisma są szeroko rozumiane studia nad literaturą polską, krytyką artystyczną, przekładoznawstwem i edytorstwem literatury, teatrem, czasopiśmiennictwem i kulturą literacką w kontekście historyczno- i teoretycznoliterackim, komparatystycznym, filozoficznym, kulturowym i antropologicznym.

 

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina: literaturoznawstwo (wiodąca), nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce

Język publikacji: język polski oraz języki kongresowe

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 40 punktów

Czasopismo objęte programem ministerialnym Wsparcie dla czasopism naukowych (2019-2020)

Indeksowane w bazach: ERIH PLUS, BazHum, DOAJ, CEJSH, GoogleScholar, Pol-Index PBN, Index Copernicus, Most Wiedzy, CeOn-Biblioteka Nauki 

Dostępne w zasobach: Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej, Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Federacji Bibliotek Cyfrowych, Academia.edu

 

Nabór tekstów do tomu 22 (2022)

2021-04-26

t. 22 (2022) temat wiodący: Polsko-niemieckie „biografie podwójne”

Granica polsko-niemiecka, zarówno ta geograficzna, jak i wyobrażona, przez wieki nie tylko oddzielała i łączyła dwa narody, ale też wpływała na losy jednostek, rozgrywające się nierzadko pomiędzy dwiema kulturami, niekiedy w rozdarciu między nimi. Owe „biografie podwójne” mogły być przy tym doświadczeniem równie cennym, co destrukcyjnym, szczególnie w kontekście literackim. Chyba w nie mniejszym stopniu granica polsko-niemiecka odcisnęła swe piętno na narracji biograficznej, wpisującej w sieć faktów historycznych aktualnie obowiązujące normy, wyobrażenia czy społeczne oczekiwania. Odmienna zazwyczaj optyka autorów polskich i niemieckich siłą rzeczy i tu doprowadzić musiała do powstania swoistych „żywotów równoległych”, zwłaszcza gdy dotyczyły one postaci istotnych dla budowania tożsamości narodowej.

Dwoistość biografii, i tej faktycznej, i tej opowiedzianej, stanowiąca istotny aspekt polsko-niemieckich związków politycznych i kulturowych, wyznacza oś tematyczną XXII tomu rocznika „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”. Zapraszamy do nadsyłania tekstów poświęconych autorom związanym z Polską i krajami niemieckojęzycznymi, studiów kontrastywnych dotyczących biografistyki (szczególnie odnoszącej się do wielkich postaci historycznych) oraz artykułów zawierających analizy wątków (auto)biograficznych w twórczości pisarzy poruszających się na szeroko definiowanym styku kultury polskiej i niemieckiej.

Termin nadsyłania artykułów (w języku polskim lub w językach obcych): 31 marca 2022.

 

Thema des Bandes: Deutsch-polnische „Doppelbiographien“

Die deutsch-polnische Grenze, sowohl die geographische als auch die imaginäre, trennte und verband über Jahrhunderte zwei Nationen. Sie beeinflusste ebenfalls individuelle Schicksale, die sich nicht selten in zwei Kulturen abspielten, manchmal in einer folgenschweren Zerrissenheit. Denn die „Doppelbiographie” konnte sich gleichermaßen als bereichernd wie destruktiv erweisen, insbesondere im literarischen Kontext. Nicht minder prägte die deutsch-polnische Grenze biographische Narrative, die in ein Gewebe aus historischen Fakten bestimmte Normen, Vorstellungen oder soziale Erwartungen einschreiben. Die meistens unterschiedliche Optik deutscher und polnischer Autor*innen musste folgerichtig auch hier zur Entstehung „paralleler Vitae“ führen, vor allem dann, wenn nationale Heroen auf dem Spiel standen.

Der Doppelcharakter der faktischen und der erzählten Biographien, ein wesentlicher Aspekt der deutsch-polnischen (Kultur-)Geschichte, bildet den thematischen Schwerpunkt des 22. Bandes der „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria“. Für den Band werden Beiträge erwartet, die sich mit dem Leben und Werk von deutsch-polnischen Autor*innen auseinandersetzen, kontrastive Studien zur Biographik (insbesondere in Bezug auf namhafte historische Gestalten) sowie Analysen von (auto-)biographischen Motiven im Werk von Autor*innen, die sich an der breit gefassten Schnittstelle zwischen der deutschen und der polnischen Kultur bewegen.

Einreichungsfrist für Beiträge (auf Deutsch, Polnisch bzw. Englisch): 31. März 2022.

Nabór tekstów do tomu 21 (2021)

2020-01-22

t. 21 (2021) temat wiodący: Polsko-hiszpańskie, polsko-portugalskie związki literackie

W 2020 roku minęło 200 lat od powstania Historycznej paraleli Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku Joachima Lelewela – prekursora komparatystyki historycznej i literackiej. Dzieło wielkiego wileńskiego uczonego, które układem tekstu przypomina swoistą „mapę dziejów” obydwu narodów, wciąż zaskakuje badaczy nowoczesnym wykładem historii powszechnej i oryginalnością rozwiązań graficznych.

Lelewelowska idea zestawienia dziejów Polski i Hiszpanii, tworzenia splotu różnic i podobieństw przyświecać będzie XXI tomowi rocznika „Studia Historicolitteraria”.

Tematem wiodącym numeru pragniemy bowiem uczynić szeroko rozumiane polsko-iberyjskie związki, analogie oraz koherencje zarówno na gruncie literatury dawnej, jak i współczesnej. Zapraszamy także do nadsyłania tekstów analitycznych poświęconych diariuszom, listom podróżnym, pamiętnikom i wspomnieniom, reportażom z podróży po Półwyspie Iberyjskim, Ameryce Łacińskiej i Środkowej od XIX do XXI wieku, a także recepcji teatru, dramatu, poezji i prozy hiszpańsko- i portugalskojęzycznej w Polsce.

Termin nadsyłania artykułów (w języku polskim lub w językach obcych): 30 kwietnia 2021.

NABÓR ZAKOŃCZONY

 

En 2020 se cumplieron 200 años de la publicación de la obra Paralelo histórico entre España y Polonia en los siglos XVI, XVII y XVIII de Joachim Lelewel, gran estudioso de Vilna, precursor de la literatura y la historia comparadas. El libro — cuya estructura nos traza un mapa peculiar de los acontecimientos históricos de las dos naciones — sigue impresionando al mundo académico, no solo con un acercamiento novedoso a la historia universal, sino también por la originalidad de las soluciones gráficas.

La idea de Lelewel de yuxtaponer las trayectorias históricas de Polonia y España, dando lugar a una compleja red de similitudes y diferencias, constituirá el eje central del volumen 21 de "Studia Historicolitteraria", una publicación académica de periodicidad anual.

El foco del estudio serán las relaciones literarias entre Polonia y España en un sentido amplio, incluidas las analogías basadas en la literatura tanto antigua como contemporánea. Asimismo, esta convocatoria invita a quienes estén trabajando en el análisis de diarios, memorias, cartas y reportajes de viajes por la Península Ibérica o América Latina y el Caribe, del siglo XIX al XXI, y también en la recepción del teatro, del drama, de la poesía y de la narrativa de habla hispana y portuguesa en Polonia.

 

Fecha límite para el envío de originales (en polaco o en lenguas extranjeras): 30 de abril de 2021.

 

                                                                                                                                          Loga_małe_315.jpg

 

Tom 20 (2020)

 

 

Redaktorzy tematyczni tomu:

Piotr Borek, Roman Mazurkiewicz, Renata Stachura-Lupa

 

 

Opublikowane: 2020-12-20

Wyświetl wszystkie wydania