„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” to rocznik naukowy wydawany przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

ISSN: 2081-1853

e-ISSN: 2300-5831

 

Historia
Tradycje pisma sięgają 1961 roku, kiedy to jako podseria „Rocznika Naukowo-Dydaktycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie” ukazał się pierwszy numer „Prac Historycznoliterackich”. Pod obecną nazwą czasopismo funkcjonuje od 2009 roku. W latach 1961–1976 Komitetem Redakcyjnym „Prac Historycznoliterackich” kierował profesor Wincenty Danek, wybitny historyk literatury i dydaktyk, wieloletni rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, kolejne tomy czasopisma redagowali znakomici badacze literatury, m.in. Jan Nowakowski, Stanisław Burkot, Jerzy Jarowiecki, Bolesław Faron, Józef Z. Białek, Halina Bursztyńska, Tadeusz Budrewicz.

 

 

Profil
Głównym obszarem tematycznym czasopisma są szeroko rozumiane studia nad literaturą polską, krytyką artystyczną, przekładoznawstwem i edytorstwem literatury, teatrem, czasopiśmiennictwem i kulturą literacką w kontekście historyczno- i teoretycznoliterackim, komparatystycznym, filozoficznym, kulturowym i antropologicznym.

 

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina: literaturoznawstwo (wiodąca), nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce

Język publikacji: język polski oraz języki kongresowe

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 70 punktów

Index Copernicus Value (ICV) 2021 = 100.00

Czasopismo objęte programem ministerialnym Wsparcie dla czasopism naukowych (2019-2020)

Indeksowane w bazach: ERIH PLUS, BazHum, DOAJ, CEJSH, GoogleScholar, Pol-Index PBN, Index Copernicus, Most Wiedzy, CeOn-Biblioteka Nauki 

Dostępne w zasobach: Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej, Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Federacji Bibliotek Cyfrowych, Academia.edu

 

Nabór tekstów do tomu 23 (2023)

2022-05-30

t. 23 (2023) temat wiodący: Proza historyczna Europy Środkowo-Wschodniej (XIX-XXI w.). Odczytania i recepcja

Europa Środkowo-Wschodnia była/jest swoistym fenomenem geograficznym, historycznym, politycznym i kulturowym. Po 1989 roku pojęcie to stało się symbolem nowego otwarcia na współpracę z Zachodem, a zarazem odcięcia się od rosyjskiego Wschodu. Hybrydyczny charakter regionu oraz mitologię związaną ze specyfiką miejsca oraz zamieszkujących go narodów trafnie ujął poznański slawista Bogusław Zieliński, używając trójczłonowej metafory: Arkadii, Atlantydy i Jeruzalem. Ten tygiel kulturowy, leżący w centrum starego kontynentu, a ufundowany m.in. na micie o koegzystencji wielonarodowej wspólnoty w ramach monarchii austro-węgierskiej, długo jeszcze zmagać się będzie ze skutkami brutalnej sowietyzacji w czasach Związku Radzieckiego.

 Oś tematyczną XXIII tomu rocznika „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” wyznaczają zatem literackie zapisy przeszłości, zarówno całych narodów, społeczności, jak i historii prywatnych mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej. Zapraszamy do nadsyłania tekstów poświęconych prozie historycznej, historiozoficznej, dokumentalnej autorów związanych z Polską i krajami tego regionu (m.in. Czechami, Słowacją, Ukrainą, Węgrami, Bułgarią, Rumunią, Chorwacją, Serbią), a także wzajemnemu przenikaniu się literatury i refleksji nad wspólną przeszłością.

Termin nadsyłania artykułów (w języku polskim lub w językach obcych): 31 marca 2023 r.

Nabór tekstów do tomu 22 (2022)

2021-04-26

t. 22 (2022) temat wiodący: Polsko-niemieckie „biografie podwójne”

Granica polsko-niemiecka, zarówno ta geograficzna, jak i wyobrażona, przez wieki nie tylko oddzielała i łączyła dwa narody, ale też wpływała na losy jednostek, rozgrywające się nierzadko pomiędzy dwiema kulturami, niekiedy w rozdarciu między nimi. Owe „biografie podwójne” mogły być przy tym doświadczeniem równie cennym, co destrukcyjnym, szczególnie w kontekście literackim. Chyba w nie mniejszym stopniu granica polsko-niemiecka odcisnęła swe piętno na narracji biograficznej, wpisującej w sieć faktów historycznych aktualnie obowiązujące normy, wyobrażenia czy społeczne oczekiwania. Odmienna zazwyczaj optyka autorów polskich i niemieckich siłą rzeczy i tu doprowadzić musiała do powstania swoistych „żywotów równoległych”, zwłaszcza gdy dotyczyły one postaci istotnych dla budowania tożsamości narodowej.

Dwoistość biografii, i tej faktycznej, i tej opowiedzianej, stanowiąca istotny aspekt polsko-niemieckich związków politycznych i kulturowych, wyznacza oś tematyczną XXII tomu rocznika „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”. Zapraszamy do nadsyłania tekstów poświęconych autorom związanym z Polską i krajami niemieckojęzycznymi, studiów kontrastywnych dotyczących biografistyki (szczególnie odnoszącej się do wielkich postaci historycznych) oraz artykułów zawierających analizy wątków (auto)biograficznych w twórczości pisarzy poruszających się na szeroko definiowanym styku kultury polskiej i niemieckiej.

Termin nadsyłania artykułów (w języku polskim lub w językach obcych): 31 marca 2022.

 

Thema des Bandes: Deutsch-polnische „Doppelbiographien“

Die deutsch-polnische Grenze, sowohl die geographische als auch die imaginäre, trennte und verband über Jahrhunderte zwei Nationen. Sie beeinflusste ebenfalls individuelle Schicksale, die sich nicht selten in zwei Kulturen abspielten, manchmal in einer folgenschweren Zerrissenheit. Denn die „Doppelbiographie” konnte sich gleichermaßen als bereichernd wie destruktiv erweisen, insbesondere im literarischen Kontext. Nicht minder prägte die deutsch-polnische Grenze biographische Narrative, die in ein Gewebe aus historischen Fakten bestimmte Normen, Vorstellungen oder soziale Erwartungen einschreiben. Die meistens unterschiedliche Optik deutscher und polnischer Autor*innen musste folgerichtig auch hier zur Entstehung „paralleler Vitae“ führen, vor allem dann, wenn nationale Heroen auf dem Spiel standen.

Der Doppelcharakter der faktischen und der erzählten Biographien, ein wesentlicher Aspekt der deutsch-polnischen (Kultur-)Geschichte, bildet den thematischen Schwerpunkt des 22. Bandes der „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria“. Für den Band werden Beiträge erwartet, die sich mit dem Leben und Werk von deutsch-polnischen Autor*innen auseinandersetzen, kontrastive Studien zur Biographik (insbesondere in Bezug auf namhafte historische Gestalten) sowie Analysen von (auto-)biographischen Motiven im Werk von Autor*innen, die sich an der breit gefassten Schnittstelle zwischen der deutschen und der polnischen Kultur bewegen.

Einreichungsfrist für Beiträge (auf Deutsch, Polnisch bzw. Englisch): 31. März 2022.

Tom 22 (2022): Polsko-niemieckie "biografie podwójne"

 

 

 

Redaktorzy tematyczni tomu:

Angela Bajorek, Małgorzata Chrobak 

 

Projekt dofinansowany ze środków Instytutu Goethego w Krakowie

Patronat honorowy
Konsul Generalny Niemiec w Krakowie dr Michael Groß

 

 

Opublikowane: 2022-12-31

Poeta pojednania. O twórczości Ernsta Josefa Krzywona

Edward Białek, Justyna Radłowska

185-196

Wyświetl wszystkie wydania